Statut Fundacji „Koniki Moniki”

§ 1.

1. Fundacja „Koniki Moniki”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Monikę Elżbietę

Olechnowicz, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii

Notarialnej w Rykach przy ul. Słowackiego 5 w dniu 3 marca 2020 r., repertorium A nr 1109/2020.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą fundacji jest miejscowość Zawada Nowa.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw rolnictwa.

§ 4.

Fundacja może używać pieczątki.

§ 5.

1. Celem Fundacji jest: działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi, ekologia i ochrona zwierząt oraz promocja i organizacja wolontariatu.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność w zakresie:

1) prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie objętym celami Fundacji poprzez

prowadzenie wykładów i szkoleń w zakresie nowoczesnej i humanitarnej hodowli, utrzymania i

żywienia zwierząt, a w szczególności koni;

2) promocji i reklamy działań związanych z celami fundacji poprzez dystrybucję materiałów prasowych oraz radiowych i telewizyjnych na temat humanitarnej hodowli, transportu i uboju zwierząt;

3) pozyskiwania, zarządzania i rozdzielania funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;

4) nauczania dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony praw zwierząt poprzez współpracę z władzami oświatowymi w celu ich wychowania w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt i poszanowania środowiska naturalnego;

5) współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

6) kupowania lub przyjmowania zwierząt, w tym chorych, przebywających w złych warunkach, źle traktowanych, rzeźnych;

7) rehabilitacji, leczenia oraz utrzymywania zwierząt, które potrzebują pomocy;

8) kupowania specjalnych, wyszkolonych koni w zakresie hipoterapii oraz niezbędnego sprzętu;

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność:

1) za prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu zdrowych koni, hipoterapii, dogoterapii i felinoterapii dla osób niepełnosprawnych oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice i fobie (PKD 8690);

2) organizowanie kursów, obozów, szkoleń, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, związanych z jazdą konną i użytkowaniem koni (PKD 8551Z).

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 6.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przekazany przez Fundatora w Oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 7.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) subwencji osób prawnych i dotacji;

3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;

4) zysku z lokat w bankach;

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

6) dotacji UE.

2. Przedmiotem darowizn, spadków lub zapisów mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

3. Dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone są na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na dowolne cele statutowe, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8.

Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej: „osobami bliskimi”;

2) przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych;

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) dokonywać zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9.

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 10.

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 do 3 członków.

2. W przypadku zarządu wieloosobowego, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) złożenia przez Członka Zarządu pisemnej rezygnacji;

2) odwołania z funkcji Członka Zarządu;

3) pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;

4) śmierci Członka Zarządu.

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie.

§ 11.

Zarząd w szczególności:

1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;

3) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;

4) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje;

5) sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia je właściwemu ministrowi.

§ 12.

Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej zgody Fundatora:

1) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub obciążenie, czy oddanie do używania jakiegokolwiek

majątku Fundacji;

2) przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości drogą kupna, czy dzierżawy;

3) nabycie lub /i objęcie akcji/ udziałów, lub w inny sposób uczestniczenie w innych osobach prawnych

oraz spółkach nie posiadających osobowości prawnej;

4) zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 20.000 złotych.

§ 13.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie posiedzenia

pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym na co najmniej 3 dni

przed planowanym posiedzeniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego

składu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 14.

Fundator może, w drodze uchwały, zmienić cele Fundacji lub jej Statut.

§ 15.

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych.

2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd, w drodze uchwały, po uzyskaniu zgody

Fundatora.

§ 16.

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, który przeprowadza likwidację.

3. Do obowiązków likwidatora należy:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli;

3) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty

ogłoszenia;

4) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji;

5) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości

lub części tego majątku w trybie składania ofert.

4. Majątek Fundacji w postaci środków pieniężnych oraz środków trwałych pozostałych po likwidacji przekazuje się na rzecz innych organizacji pozarządowych o podobnym statutowym celu działania.

Designed with by Case-Themes
© 2021 Intime All rights reserved
Cart

Brak produktów w koszyku.