DZIAŁ I. Uwagi wstępne
 1. Podmiotem świadczącym usługę jest fundacja ,,Koniki Moniki”, Zawada Nowa 22, 26-720 Policzna, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894689, Regon 388689311, NIP 8111773933.
 2. Regulamin określa zasady i koszty związane z zamawianiem usług multimedialnych przeznaczonych na telefony komórkowe, które są dostępne na numerach o podwyższonej opłacie stanowiących usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem (tzw. usługa o podwyższonej opłacie), o charakterze jednorazowym, która zamawiana jest przez abonentów i realizowana na ich żądanie zgłoszone zgodnie z art. 64 ust. 8 w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
 3. Z usługi mogą korzystać abonenci zwanymi dalej usługobiorcami. Przed skorzystaniem z usługi każdy zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.
DZIAŁ II. Zasady zamawiania i koszt usług
 1. Każda usługa multimedialna – tapeta zawiera indywidualny kod zamówienia (nazwa tapety), który jest publikowany na stronie internetowej usługi. Aby zamówić konkretną tapetę należy wysłać SMS Premium lub MMS Premium pod numer 7420 lub 7911 lub 91920 wpisując w treści prawidłową nazwę usługi.
 2.  Koszt wysłania z telefonu jednej wiadomości SMS Premium lub MMS Premium to:
  1. numer 7420 – cena 4 zł netto / 4,92 zł. z VAT;
  2. numer 7911 – cena 9 zł. netto /11,07 zł. z VAT
  3. numer 91920 – cena 19 zł. netto / 23,37 zł. z VAT
 3. Wysłanie SMS lub MMS pod numer o podwyższonej opłacie (7420 lub 7911 lub 91920) wiąże się z naliczeniem przez operatora telekomunikacyjnego opłaty, na co abonent wyraża zgodę. Po wykonaniu usługi, tj. dostarczeniu na telefon zamówionej tapety, nie ma możliwości rezygnacji z wysłanego SMS oraz zwrotu wykorzystanej usługi.
DZIAŁ III. Staranność
 1. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie.
 2. Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji wieku czy innych danych użytkowników korzystających z SMS Premium lub MMS Premium.
 3. Zabrania się korzystania z usług w sposób naruszający niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa czy w sposób naruszający prawa osób trzecich.
DZIAŁ IV. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje i pytania można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: fundacja@konikimoniki.org.pl lub pisemnej na adres Usługodawcy. Ponadto abonenci mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem 570666540.
 2. Reklamacja winna zawierać co najmniej numer telefonu komórkowego, którego dotyczy, zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie abonenta składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres elektroniczny lub pocztowy – w zależności od formy składanej reklamacji, podpis).
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje i udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca poinformuje reklamującego o wyniku rozpoznania reklamacji elektronicznie lub pisemnie – w zależności od formy kontaktu – na wskazany adres.
DZIAŁ V. Zakres przetwarzanych danych
 1. Usługodawca nie gromadzi danych osobowych abonentów w związku z zamówieniem usługi graficznej – tapety na swój telefon. Usługodawca otrzymuje wyłącznie informacje o numerze telefonu, z którego wpłynęło za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego zamówienie, informacje o nazwie zamawianej usługi (tylko gdy jest to prawidłowa nazwa), dacie zamówienia.
 2. Jeżeli w związku z postępowaniem reklamacyjnym abonent ujawni swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzania wyłącznie w sposób doraźny, i tylko dla celów, w jakich zostaną one udostępnione, zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonych w odrębnym dokumencie. Wraz z ustaniem lub zrealizowaniem celu, dla którego dane osobowe zostały udostępnione, będą one trwale usunięte.
DZIAŁ VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 2. Usługodawca zachowuje w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez użytkowników. Za uzasadnione przypadki należy traktować takie zdarzenia jak zmiana przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług o podwyższonej opłacie u operatorów telekomunikacyjnych. Wszelkie zmiany będą dokonywane i zamieszczane na stronie Usługodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca: Fundacja ,,Koniki Moniki”

Cart

Brak produktów w koszyku.